Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Brainport Network

Cijfers & Trends

Voor de thema’s van Brainport Network en de economische groei in Zuidoost-Nederland zijn de belangrijkste kengetallen opgenomen. Meer informatie over de arbeidsmarkt is te vinden op www.arbeidsmarktdashboard.nl, voor scale up bedrijven op scale-ups.brainportnetwork.nl

Vacature-ontwikkeling naar beroep

In deze figuur wordt het beroepsniveau van vacatures per sector in percentages weergegeven voor de regio Noord-Brabant. De weergave wordt per kwartaal gegeven. Bron: Textkernel (Jobfeed), Panteia, Etil. Voor de andere regio’s en cijfers: www.arbeidsmarktdashboard.nl

Selecteer een tijdvak

Grootste stijgers en dalers per beroep

Deze grafiek toont enerzijds de top-5 van beroepsgroepen met de grootste toename (stijgers) van het aantal vacatures in het afgelopen jaar. Anderzijds toont de grafiek de top-5 van beroepsgroepen met de grootste afname (dalers) van het aantal vacatures in het afgelopen jaar. De toe- en afname zijn uitgedrukt in absolute aantallen.


Let op: deze grafiek toont de top-5 per beroepsgroep. Een beroepsgroep is een groep van twee of meer beroepen die nauw verwant zijn aan elkaar. Een beroepsgroep heeft een hoger aggregatieniveau dan het door u gekozen beroep. Bijvoorbeeld, het beroep ‘Timmerman’ valt onder de beroepsgroep ‘Timmerlieden’. Deze beroepsgroep omvat naast Timmerman, meerdere verwante beroepen, bijvoorbeeld Betontimmerman en Scheepstimmerman.


Bron: Textkernel (Jobfeed), Panteia, bewerking Etil.

Selecteer een tijdvak

Instroom MBO

Deze grafiek toont informatie over het aantal studenten dat jaarlijks instroomt in het eerste leerjaar van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De informatie is beschikbaar naar mbo-sector en naar leerweg. Bij leerweg staat BOL voor beroeps opleidende leerweg en BBL voor beroeps begeleidende leerweg. Bron: DUO.

Instroom HBO

Deze grafiek toont informatie over het aantal studenten dat jaarlijks instroomt in het eerste leerjaar van het hoger beroepsonderwijs (hbo). De informatie is beschikbaar naar hbo-sector. Bron: DUO.

Monitor 2017 Brainport Network

In deze monitor wordt een overzicht gegeven van de economische groei van de zes triple helix regio’s in Zuidoost-Nederland. Op de thema’s arbeidsmarkt en kapitaal en EU worden enkele highlights vermeld op de schaal van Zuidoost-Nederland.

Economische groei regio's

2011-2016 (volume mutaties) berekend op basis van toename BRP, aangevuld met verrekening economische groei-cijfers. Bron: CBS

Van de triple helix regio’s is de groei het sterkst in Zuidoost-Brabant met 2.8%, gevolgd door Midden-Brabant met 2.7% en Midden-Limburg en Zuid-Limburg met 2.4%, de laatste regio met een sterke stijging vergeleken met 2015. In onderstaande grafiek de ontwikkeling Bruto Nederlands Product per regio.

Bruto Binnenlands Product (BBP)

Per regio 2014-2015 (mln. euro). Bron: CBS

Brainport Network legt de focus op drie thema’s: arbeidsmarkt, kapitaal voor ondernemers en de EU aanpak. Voor de thema’s arbeidsmarkt en kapitaal geven we de highlights:

Arbeidsmarkt

Voor het thema arbeidsmarkt zijn alle actuele cijfers en ontwikkelingen per regio, sector, beroep e.d, te vinden op . www.arbeidsmarktdashboard.nl


Enkele kengetallen die aansluiten bij voorgaande rapportages zijn in de onderstaande monitor opgenomen.

Prognose werkloosheidspercentage

2016-2021 in %

De werkloosheid neemt bijzonder sterk af richting 2021, onder meer door de verwachte economische groei.

Banen topsectoren in Zuidoost-Nederland

Aantal banen en groei krimp in 2015 en 2016. Bron: CBS

De werkgelegenheid bij met name de sectoren HTSM, AgroFood, Logistiek, LifeSciences & Health en Creatieve Industrie in Zuidoost-Nederland is gestegen. Bij de overige sectoren treedt stabiliteit op, bij Chemie een lichte daling.

Eerstejaars techniekstudenten

Zuidoost-Nederland. Bron: Kennisbank Platform Betatechniek

Voor het eerst sinds jaren neemt de instroom in de Bètatechniek in MBO toe. In het HBO en WO neemt de instroom significant toe. Voor meer data over in- en uitstroom leerlingen zie https://www.techniekpactmonitor.nl/kerncijfers

Voor de komende periode liggen accenten op een meer flexibele arbeidsmarkt en Leven Lang Leren.

Flexibel Arbeidsmarktinstrumentarium

2010-2017 Ranking NL op arbeidsmarktefficiëntie in Global Competitiveness Index. Bron: GCI - WEF

In de ranking voor flexibiliteit op de arbeidsmarkt stijgt Nederland van de 17e naar de 14e plaats op wereldschaal.


De indicator labor market efficiency uit de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum bestaat uit twee pijlers: Flexibility en Efficient use of talent. Deze bestaan uit de volgende deelindicatoren. Flexibility: Cooperation in labor-employer relations, Flexibility of wage determination, Rigidity of employment, Hiring and firing practices, Redundancy costs en Extent and effect of taxation. Efficient use of talent: Pay and productivit, Reliance on professional management, Brain drain en Female participation in labor force.


Leven lang leren

Deelname (% van de actieve bevolking) Zuid-Nederland. Bron: Eurostat

De deelname aan het volgen van opleidingen tijdens de loopbaan is in 2016 beperkt gedaald.


De indicator leven lang leren geeft het aantal mensen dat deelneemt aan leven lang leren als % van de totale populatie in die leeftijdsgroep, uitgezonderd de mensen die deelnamen aan het onderzoek maar die geen antwoord gaven op de vraag of ze deelnamen aan leven lang leren. De gegevens zijn afkomstig uit de EU Labour Force Survey. Leven lang leren verwijst naar mensen in de leeftijdsgroep 25-64 die verklaard hebben dat ze onderwijs of training hebben gehad in de vier weken voorafgaande aan het onderzoek.

Kapitaal

Snelle groeiers

Met min. 50 FTE die in drie jaar tijd met meer dan 60% zijn gegroeid in werkgelegenheid. Vanwege forse fluctuaties door de jaren heen wordt een 5-jarig gemiddelde gehanteerd. Bron: LISA

Opvallend blijft de continue daling van het aantal snelle groeiers, per regio zijn er verschillen. In Noord- en Midden-Limburg blijft het aantal meer stabiel.


Snelle groeiers zijn bedrijven (met min. 50 FTE) die in drie jaar tijd met meer dan 60% zijn gegroeid in werkgelegenheid. Vanwege forse fluctuaties door de jaren heen wordt een 5-jarig gemiddelde gehanteerd

Het aantal faillissementen neemt af en het aantal vestigingen neemt toe, de economische groei speelt hier zeker een rol.


Aantal faillissementen

Per regio in 2015-2017.

Aantal vestigingen per regio

Per regio in 2015 en 2016.