Nog te weinig topsectorspelers in Zuidoost-Nederland gaan Europese projecten aan. Vaak bij gebrek aan ervaring en de juiste contacten om tot de benodigde samenwerking te komen. Daarmee lopen ze internationale samenwerkingsmogelijkheden en Europese funding mis. Ook blijft er zo innovatiekracht onbenut  die in Europees verband kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

> Lees meer

Uitbouw 3D printen betekent nieuwe industriële revolutie

Vanguard is een strategisch initiatief van 28 regio’s in Europa om nieuwe veelbelovende technologieën en applicaties sneller op de markt te krijgen en hierdoor nieuwe impulsen te geven aan de Europese industrie. De nadruk ligt hierbij op samen optrekken.

De Brainport Network agenda is een belangrijke input geweest voor het OP Zuid programma 2014-2020. Vanuit de triple helix regio’s zijn de leden van de stuurgroep OP Zuid voorgedragen. Vanuit de agenda van het directie-overleg kunnen interregionale projecten en bovenregionale projecten en programma’s worden afgestemd die mede in aanmerking komen voor financiering door het OP Zuid. Nadrukkelijk dient verder gekeken te worden naar de mogelijke inzet van Interreg. Vanuit de commissie arbeidsmarktaanpak vindt afstemming plaats voor mogelijke projecten in het kader van de middelen voor Human Capital Agenda’s binnen OP Zuid.

> Lees meer

Meer dan 400 bedrijven, innovatie-intermediairs en kennisinstituten kwamen eind februari in Brussel bijeen om naar zakelijke mogelijkheden en hun belang voor de Europese industrie te kijken.

> Lees meer

‘De rol van Brainport Network in het Brusselse is inmiddels goed afgedekt. Belangrijk is het nu om concrete stappen te zetten met de grensoverschrijdende samenwerking. Het Vanguard Initiative laat scherp zien hoeveel dynamiek dat losmaakt in de aangesloten regio’s en bedrijven. Op die weg moeten we voort. Het blijft opvallend dat we constant praten over meer samenwerking met partners, maar dat de geluiden aan de andere kant van de grens niet gehoord worden. Terwijl het om regio’s gaat waar we direct aan grenzen. Zowel op het terrein van kapitaal, arbeidsmarkt en kennisinstellingen weten we onvoldoende wat er in Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen op dat terrein gebeurt. Laat staan dat we er aansluiting bij vinden. Ik zie het als een belangrijke missie om dat eens goed in kaart te brengen.’

> Lees meer

In totaal waren 500 professionals, academici en beleidsmakers uit de hele wereld aanwezig bij de TCI jaarconferentie 2016 in Eindhoven om clusters en het effect daarvan op economische groei te bespreken. Organisatoren Brainport Development en Wageningen University & Research kijken terug op de 19e TCI Global Conference als een groot succes. De conferentie: Global Changes: challenges for innovation clusters, vond plaats in een open en uitnodigende sfeer. Deelnemers deelden hun mening, kennis en ideeën op een interactieve manier. Het TCI Network (The Competitiveness Institute) ambieert een interactieve uitwisseling tijdens haar conferenties en dat werkte in Nederland heel goed.

> Lees meer

Een Europa dat vooraan staat in de wereld dankzij slimme regio’s met hoogwaardige kennisindustrie. Dat is de stip op de horizon, betoogde Mark Nicklas van Innovation Policy for Growth van de EU tijdens het Kastelenoverleg. Nicklas gaf aan dat de EU inspeelt op de moderniseringsslag van de economie, een ‘4de industriële revolutie’. Volgens de Europese topambtenaar liggen er talloze kansen voor bedrijven die in staat zijn om deze omslag te maken. ‘Er zijn disruptieve technologieën in omloop, de digitalisering grijpt om zich heen en we staan voor de uitdaging van een circulaire economie.’ Deze transformatie is in Europa alleen te maken als ook de EU volop meedoet. ‘Het draait straks om slim, groen en innovatief. Aan ons de taak om markten beter toegankelijk te maken voor bedrijven en regels te introduceren die innovatie stimuleren in plaats van afremmen’, aldus Nicklas.

> Lees meer

“Een belangrijk onderscheidend vermogen van Brainport Network is de ligging aan twee buitenlandse grenzen. Het is nu de tijd om hier in de aanpak vanuit Brainport Network veel meer focus te leggen vanuit de triple helix regio’s en campussen in Zuidoost-Nederland” , aldus Luc Soete, bestuurlijk trekker voor de EU aanpak. Voor deze grensoverschrijdende aanpak zijn via Brainport Network ook  Interreg –aanvragen ingediend voor aanpak arbeidsmarkt en 3D printen in het kader van het Vanquard Initiative.

> Lees meer

Nieuw industriebeleid

In het Vanguard initiatief wordt met meerdere regio’s en de Europese Commissie gewerkt aan stimuleren van nieuw industriebeleid. Hierbij speelt Brainport Network een rol voor ondersteuning van het Vanguard  initiatief in de pilot "high performance through 3D printing".

Delen:
FacebookTwitterLinkedInGoogle PlusEmail