Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Thema

Arbeidsmarkt

Inleiding

Geen innovatie en economische ontwikkeling zonder voldoende goed gekwalificeerd personeel.

Wat dat betreft staat Zuidoost-Nederland voor de nodige uitdagingen. Er is nog altijd meer vraag dan aanbod met betrekking tot technisch talent. Daarnaast ontstaan er in hoog tempo nieuwe, veel IT-gerelateerde functies. Tegelijkertijd zijn er sectoren waarin de werkgelegenheid krimpt.

Brainport Network richt zich op het dichten van gaten tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Actielijnen

Actielijnen binnen het thema Arbeidsmarkt zijn:

  • Meer instroom en behoud van technisch talent;
  • Investeren in de ontwikkeling van nu en morgen door het bedrijfsleven gevraagde competenties, vooral in de techniek en IT;
  • Met buurlanden samenwerken aan arbeidsmobiliteit in grensgebieden;
  • Internationaal talent werven en behouden.

Lopende
activiteiten

Arbeidsmarktdashboard.nl

Ondersteunend aan alle activiteiten binnen het thema Arbeidsmarkt is het door Brainport Network ontwikkelde Arbeidsmarktdashboard dat laat zien wat er speelt op de arbeidsmarkt.
Meer over Arbeidsmarktdashboard.nl

Deelname aan Techniekpact

Het landelijke Techniekpact kwam mede tot stand als antwoord op tekorten aan technisch personeel in Zuidoost-Nederland. Brainport Network is in dit programma dan ook een partner met een grote stem. Op de agenda staat: meer instroom in techniekopleidingen, meer leerlingen en studenten die een technisch diploma halen en daarmee aan de slag gaan, en behoud van technisch talent voor de techniek.
Samenwerking met Platform Bètatechniek
Binnen een samenwerkingsarrangement stemmen Platform Bètatechniek en Brainport Network landelijke en regionale techniekprogramma’s slim op elkaar af. Het gaat om programma’s rond kiezen voor en leren in de techniek.

Netwerkaanpak onderwijsvernieuwing

Aan het onderwijs de taak om aan te sluiten op wat werkgevers aan competenties vragen. Op hun wenslijstjes staan een brede inzetbaarheid, IT-vaardigheden en andere ‘21st century skills’. Zuidoost-Nederland kent tal van initiatieven voor nieuwe opleidingen, curricula en leervormen. Voorbeelden in het beroepsonderwijs zijn Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s) en Centres of Excellence (CoE’s) waarin het bedrijfsleven participeert. Brainport Network vervult een verbindende rol, daar waar initiatieven van elkaar kunnen leren of samen kunnen optrekken. Bovendien legt Brainport Network de link naar het landelijke Techniekpact.

Regionaal opleiden voor competenties van morgen

Met Brainport Network werken onderwijs, overheid en bedrijfsleven in Zuidoost-Nederland aan het regionaal samenbrengen van fondsen voor opleiden. Deze middelen stimuleren het bijscholen en zo breder inzetbaar maken van werknemers, met het oog op gevraagde competenties in de toekomst. Vooral voor het MKB bieden dergelijke middelen uitkomst.

Project Werkinzicht

Binnen het Interreg project Werkinzicht maakt Brainport Network zich sterk voor mobiliteit van werknemers in de grensregio Zuid-Nederland/Vlaanderen. In het kader van dit project wordt in 2018 het Arbeidsmarktdashboard uitgebreid naar Vlaanderen, met onder meer CBS, VDAB, UWV en Jheronimus Academy of Data Science als partners. Brainport Network begeleidt het proces en zorgt voor een effectieve koppeling van arbeidsmarktdata.

Voor meer informatie: www.werkinzicht.eu

Talent Attraction Programma (TAP) Brainport

Brainport Eindhoven is actief in het Talent Attraction Programma (TAP) Brainport, met als doel het werven en behouden van internationaal Tech & IT talent voor de bredere Brainport regio. Brainport Network sluit op dit programma aan en verstevigt daarnaast de samenwerking met het Expat Centre.

Uitgelicht:
Arbeidsmarkt
Dashboard

Wat is het?

Arbeidsmarktdashboard.nl laat zien wat er speelt op de arbeidsmarkt, door op een slimme manier online data samen te brengen. Dataleveranciers zijn onder andere CBS, UWV, SBB, LISA en Jobfeed. Het platform staat ter beschikking aan overheden, onderwijsinstellingen, werkgevers en werkzoekenden, met als doel: het helpen dichten van gaten tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktdashboard.nl ging eind 2015 live als resultaat van een collectieve inspanning van de acht Brainport Network partners – qua uitvoering en financieel.

Hoe werkt het?

Informatie laat zich eenvoudig filteren op thema, regio’s, sectoren, vacatures of beroepen. Trends tekenen zich snel af en het is mogelijk om unieke verbanden te leggen. Denk aan inzichten als het gaat om (dreigende) arbeidstekorten, overtollig personeel, flexibilisering van werk, instroom in opleidingen of gevraagde competenties. Gebruikers stellen op de website eenvoudig hun ‘eigen dashboard’ samen. Bijvoorbeeld tot een beleidsinstrument, of tot hulp bij het vormgeven van een opleiding, een wervingscampagne of een carrière. Inloggen op algemene informatie is gratis, specifiekere opties vragen om registratie.

Wat staat er op de rol?

Een speciaal team verzamelt continu gebruikersfeedback om die te vertalen in aanpassingen en nieuwe functionaliteiten. De grootste update tot nu toe vond oktober 2017 plaats, naar ‘arbeidsmarktdashboard.nl 2.0’. Naast doorontwikkeling, heeft geografische opschaling van het dashboard alle aandacht. Versie 2.0 ging niet alleen live in Brabant en Limburg, maar bovendien in Utrecht en Drenthe. Met andere provincies, het UWV en betrokken ministeries vindt overleg plaats over een landelijke uitrol. En in 2018 wordt het arbeidsmarktdashboard uitgebreid naar Vlaanderen via het Interreg project Werkinzicht, met onder meer CBS, VDAB, UWV en Jheronimus Academy of Data Science als partners.

Roy Willems, strateeg economie en arbeidsmarkt bij gemeente Tilburg, werkt in de praktijk geregeld met het arbeidsmarktdashboard.

“Het is een mooie en praktische tool. Om richting te geven aan beleid én plannen valide te onderbouwen. Zonder veel graafwerk valt er van alles uit te distilleren. Je ziet waar krapte zit op de arbeidsmarkt, maar ook waar kansen liggen om daar iets aan te doen. Zo kent Midden-Brabant bijvoorbeeld uitstoot van werknemers in de zakelijke dienstverlening, door vraaguitval. Interessant is dan dat een substantieel deel van deze mensen weer vacatures invult in de zorg en een kleiner aantal ook in de industrie. Dit soort inzichten hebben bijgedragen aan de snelle realisatie van een regionaal mobiliteitscentrum, in het kader van sectorplan Midden-Brabant.”
www.arbeidsmarktdashboard.nl

Meer nieuws over Arbeidsmarkt